НИЕ СОРАБОТУВАМЕ СО ЕКСПЕРТИ ОД РАЗЛИЧНИ ИНДУСТРИИ ЗА ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ КВАЛИТЕТНА И ЦЕЛОСНА УСЛУГА СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ НА КЛИЕНТОТ

ЗА НАС

Ние разбираме дека глобалното деловно опкружување е сложено и нудиме нов квалитет на пазарот со нашето искуство на меѓународни проекти и мултидисциплинарен пристап. Предностите на нашиот тим произлегуваат од диверзифицираното искуство на нашите експерти од правниот, финансискиот и техничкиот советодавен тим, кои можат да одговорат на најсложени проекти и проектни задачи.

Областите на експертиза вклучуваат превземања и спојувања на компании, банкарство и финансии, корпоративно управување, договори и трговски трансакции, рударство, енергетика и инфраструктурни проекти, градење и недвижности, концесии, заштита на животна средина, правна длабинска анализа и правни мислења.

Нашите експерти работат на финансиски и банкарски трансакции, финансиско советување, советување за инвестиции, увоз и извоз, даноци, правно советување, правни мислења и правна длабинска анализа, анализа на закони и прописи, управни и граѓански постапки пред суд, министерства, општинска администрација и други државни органи, добивање на дозволи во различни сектори и индустрии и еколошки дозволи.